Cheerful couple in very advanced pregnancy
אחד האירועים המרגשים ביותר בחייה של אישה, הוא הלידה. ברגע בו האישה מביאה חיים לעולם, היא חווה אושר עילאי וזוכה בזכות הגדולה להיות אמא. לצד כל ההתרגשות הגדולה והאופוריה בעקבות התוספת החדשה למשפחה, חשוב לדעת כי ישנה סיבה נוספת לשמוח: החזר מס בגין לידה.

בעוד נשים רבות מודעות לחובה המוטלת עליהן לשלם מס, לא כולן מודעות לעובדה כי לעתים הן זכאיות להחזר מס. אם ילדת לאחרונה או שאת במהלך ההריון, חשוב שתדעי כי את זכאית להחזר מס ! מדוע נשים זכאיות להחזר מס בגין לידה?

  • שכר נמוך יותר בתקופת חופשת הלידה
  • היעדר הכנסה בעקבות חופשת לידה ארוכה יותר מבחירה
חישוב המס ברמה השנתית וההחזר המגיע לך

רגע לפני שנעמיק ונבין מהי הסיבה לכך שמגיע לך החזר מס, צריך להבין איך מחושבת שיטת המס בישראל. כשכירה, את משלמת בכל חודש סכום קבוע של מס הכנסה המנוכה מתלוש השכר שלך. למרות שהתשלום לרשויות המס מתבצע ברמה החודשית, כבר בתחילת השנה ישנו תחשיב ידוע  מראש כמה תשלמי. התשלום החודשי הוא מעין פריסת תשלומים קבועה – מעין "הוראת קבע" אם תרצי. 

סכום הכסף שתשלמי בשנה נקבע בהתאם לשכר החודשי שלך והשיוך למדרגת המס הספציפית. כל עוד תמשיכי להשתכר לאורך השנה באותה רמת שכר, לא יהיו כל שינויים בגובה המס – לא לחובה ולא לזכות. עם זאת, ישנם אירועים בחיים – כמו הריון ולידה, המשפיעים על היקף התעסוקה שלך ובהתאם גם על השכר החודשי והשנתי. במילים אחרות: החזר מס בגין לידה הינו החזר שמגיע לך באופן אוטומטי, זאת בעקבות הפערים שבין ההכנסה השנתית הצפויה, ובין ההכנסות בפועל בשנת המס. 

כשאת בחופשה עם ילדך/תך, את זכאית להחזר מס

בחופשת הלידה העובדת – את, איננה משתכרת כפי שהיא משתכרת בזמני שגרה. למרות זאת, הניכוי החודשי, "הוראת הקבע" (לשם הבנה בלבד) של מס ההכנסה, ממשיך לרדת מתלוש השכר חודש בחודשו. זהו מקרה קלאסי בו מגיע לך לקבל החזר. המשמעות היא שהשכר השנתי בסופו של דבר, איננו השכר כפי שחזו הציפיות של רשות המיסים ולפיו נקבע כמה מס תשלמי. כנגזרת מכך חבות המס שלך פוחתת בהתאמה ועלייך לשלם פחות מס ממה ששילמת בפועל.

בנוסף, נדירות הנשים שחוזרות אל מקום העבודה מיד לאחר תום תקופת חופשת הלידה. לרוב, ישנו רצון (בעיקר לאחר הלידה הראשונה), לבלות עוד קצת עם התינוק בבית וכך חופשת הלידה מתארכת. בתקופה זו, השכר שתקבלי ממקום העבודה לא יהיה השכר הקבוע שאת מקבלת עבור עבודתך בפועל, כך שפעם נוספת נוצר פער המזכה אותך בהחזר מס. 

אם ילדיי כבר מעל גיל 6 עדיין ניתן לקבל החזר ?

כן !! חשוב- הכסף שלך אמנם נמצא כעת בקופות המדינה, אך לא מאוחר לדרוש אותו בחזרה! מדיניות החזר המס מאפשרת לך לממש את הזכות שלך גם כ-6 שנים אחורה. לכן, אם ילדת את בנך בשנת 2014, את עדיין יכולה לדרוש את ההחזר שמגיע לך כחוק. יש לציין כי אין מדובר על הטבה בדמות נקודות זיכוי עתידיות, אלא על כסף שכבר שילמת שלא לצורך. הסכום הראשוני שנקבע לתשלום המס (שאותו שילמת לאורך כל השנה), הינו סכום שיש לשלם כל עוד נשמרו תנאי ההעסקה. בפועל, עבדת בהיקף שעות מצומצם יותר, השתכרת פחות ולכן גם מגיע לך לשלם פחות.

חברת 'מחזירים' מתמחה בכל הקריטריונים המזכים שכירים בהחזר ובפרט במקרים של הולדת ילדים. אצלנו משלמים על בסיס הצלחה בלבד- רק אם השגנו לך החזר מס !

הבדיקה חינם- לא קבלת לא שלמת!